Chấm công

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương >

Chấm công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Ghi nhận lại kết quả tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm của các cán bộ trong đơn vị bao gồm:

Bảng tổng hợp ngày nghỉ: Ghi nhận số ngày nghỉ không lương, nghỉ ốm, nghỉ thai sản của cán bộ được dùng làm căn cứ tính số tiền ngày nghỉ trừ vào lương và tiền bảo hiểm xã hội trả thay lương trên bảng lương

Bảng tổng hợp làm đêm, làm thêm giờ: Ghi nhận số giờ làm đêm, làm thêm vào ngày thường, ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ để làm căn cứ tính phụ cấp làm đêm, phụ cấp làm thêm giờ

Hướng dẫn thực hiện

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các bảng thu nhập không thường xuyên với một số thông tin chính như Tháng, Năm, Tên bảng thu nhập.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của bảng tổng hợp được chọn ở màn hình danh sách.

Cham_cong_DS

 

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Bảng tổng hợp chấm công, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem nội dung chi tiết của một bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm. Để xem, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem” hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách bảng chấm công. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       In: Cho phép in danh sách bảng lương. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.