Điều chuyển công cụ dụng cụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Công cụ dụng cụ > Điều chuyển công cụ dụng cụ >

Điều chuyển công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ chuyển CCDC từ Phòng/Ban này đến Phòng/Ban khác trong đơn vị.

image831

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Mã CCDC

Mã của công cụ dụng cụ được điều chuyển

Diễn giải

Tên của công cụ dụng cụ được điều chuyển

Từ Phòng/Ban

Phòng/Ban xuất chuyển công cụ dụng cụ

Đến Phòng/Ban

Phòng/Ban nhận công cụ dụng cụ

ĐVT

Đơn vị tính của công cụ dụng cụ

Số lượng

Số lượng công cụ dụng cụ được điều chuyển

Đơn giá

Giá của một đơn vị công cụ dụng cụ

Thành tiền

Thành tiền = Số lượng x Đơn giá

Đối tượng

Đối tượng sử dụng công cụ dụng cụ

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Điều chuyển công cụ dụng cụ

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập nội dung chính của chứng từ vào ô Diễn giải.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

      Nhập thông tin chi tiết:

-       Nhập hoặc chọn mã công cụ dụng cụ cần điều chuyển bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã CCDC.

-       Nhập tên của công cụ dụng cụ vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn Phòng/Ban xuất chuyển công cụ dụng cụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Từ Phòng/Ban.

-       Nhập hoặc chọn Phòng/Ban nhận công cụ dụng cụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đến Phòng/Ban.

-       Nhập đơn vị tính, số lượng, đơn giá của công cụ dụng cụ vào các cột tương ứng.

-       Cột Thành tiền được tự động tính theo công thức: Thành tiền = Số lượng x Đơn giá.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng sử dụng công cụ dụng cụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Điều chuyển công cụ dụng cụ

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Điều chuyển công cụ dụng cụ

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.