Thêm thu nhập không thường xuyên

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Thu nhập không thường xuyên >

Thêm thu nhập không thường xuyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Ghi nhận các khoản thu nhập không thường xuyên phát sinh trong tháng ví dụ: Thu nhập tăng thêm, tiền quà ngày lễ, tết bao gồm:

Các khoản thu nhập sẽ được cộng dồn và trả cùng lương tháng.

Các khoản thu nhập trả cho cán bộ ngoài lương. Lưu ý: Để đảm bảo việc tính thuế đầy đủ, chính xác cho từng cán bộ, phải nhập đầy đủ các khoản thu nhập phát sinh của tất cả các cán bộ

Hướng dẫn thực hiện

-        Tại màn hình Thu nhập không thường xuyên, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image868 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình nhập chi tiết thu nhập thường xuyên.

TNkoTX_CT

-       Nhập Tên bảng thu nhập, chọn Tháng phát sinh thu nhập. Lưu ý, đây cũng chính là tên của Bảng thu nhập khi thực hiện in ra ra, ký tá.

-     Trường hợp khoản thu nhập sẽ được cộng chung và trả cùng lương tháng, thực hiện đánh dấu Trả cùng lương.
-Trường hợp khoản thu nhập được chi trả độc lập với lương, không đánh dấu Trả cùng lương.
-Chọn khoản thu nhập không thường xuyên tại thông tin Khoản thu nhập. Trường hợp NSD muốn nhập tất cả các khoản thu nhập trên cùng một bảng, chọn giá trị <<Tất cả>>
-Bấm <<Chọn cán bộ>> để khai báo danh sách các cán bộ được hưởng thu nhập không thường xuyên.

Chon_can_bo

-Thực hiện tìm kiếm và chọn các cán bộ được hưởng thu nhập không thường xuyên trên màn hình Chọn cán bộ.
-Bấm <<Đồng ý>> để chọn cán bộ vào danh sách cán bộ hưởng thu nhập
-Nhập số tiền được hưởng của từng cán bộ tương ứng với khoản thu nhập.
-Bấm <<Cất>> để lưu lại các thông tin đã nhập.

Trường hợp người dùng đã tính toán các khoản thu nhập trên excel, có thể thực hiện nhập khẩu trực tiếp kết quả tính đó từ Excel vào phần mềm.

Xem thêm

Nhập khẩu bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm