Thu nhập không thường xuyên

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương >

Thu nhập không thường xuyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Ghi nhận các khoản thu nhập không thường xuyên phát sinh trong tháng ví dụ: Thu nhập tăng thêm, tiền quà ngày lễ, tết bao gồm:

Các khoản thu nhập sẽ được cộng dồn và trả cùng lương tháng.

Các khoản thu nhập trả cho cán bộ ngoài lương. Lưu ý: Để đảm bảo việc tính thuế đầy đủ, chính xác cho từng cán bộ, phải nhập đầy đủ các khoản thu nhập phát sinh của tất cả các cán

Hướng dẫn thực hiện trên phầm mềm

    Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Thu nhập không thường xuyên, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

·       Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

·       Màn hình danh sách: Danh sách các bảng thu nhập không thường xuyên với một số thông tin chính như Tháng, Năm, Bảng thu nhập/

·       Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của bảng thu nhập không thường xuyên được chọn ở màn hình danh sách.

TNkoTX_DS