Khấu trừ không thường xuyên

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương >

Khấu trừ không thường xuyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Ghi nhận các khoản khấu trừ không thường xuyên phát sinh trong tháng của từng cán bộ. Ví dụ: Ủng hộ đồng bào lũ lụt, tiền điện, nước đối với các cán bộ ở nhà tập thể bao gồm:

Các khoản khấu trừ không thường xuyên cơ quan giữ lại từ lương cán bộ

Các khoản khấu trừ không thường xuyên thu tiền trực tiếp của từng cán bộ được khấu trừ khi tính thuế (các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học)

Hướng dẫn thực hiện trên phầm mềm

    Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Khấu trừ  không thường xuyên, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

Khau_tru_Ds

·       Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

·       Màn hình danh sách: Danh sách các bảng Khấu trừ không thường xuyên với một số thông tin chính như Tháng, Năm, Tên bảng khấu trừ.

·       Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của bảng khấu trừ không thường xuyên được chọn ở màn hình danh sách.