Thêm khấu trừ không thường xuyên

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Khấu trừ không thường xuyên >

Thêm khấu trừ không thường xuyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Ghi nhận các khoản khấu trừ không thường xuyên phát sinh trong tháng ví dụ: khấu trừ tăng thêm, tiền quà ngày lễ, tết bao gồm:

Các khoản khấu trừ sẽ được cộng dồn và trả cùng lương tháng.

Các khoản khấu trừ trả cho cán bộ ngoài lương. Lưu ý: Để đảm bảo việc tính thuế đầy đủ, chính xác cho từng cán bộ, phải nhập đầy đủ các khoản khấu trừ phát sinh của tất cả các cán bộ

Hướng dẫn thực hiện

-        Tại màn hình khấu trừ không thường xuyên, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image868 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình nhập chi tiết khấu trừ thường xuyên.

Khau_tru_CT

-       Nhập Tên bảng khấu trừ, chọn Tháng phát sinh khấu trừ. Lưu ý, đây cũng chính là tên của Bảng khấu trừ khi thực hiện in ra ra, ký tá.

-     Trường hợp khoản khấu trừ sẽ được cộng chung và trả cùng lương tháng, thực hiện đánh dấu Trả cùng lương.
-Trường hợp khoản khấu trừ được chi trả độc lập với lương, không đánh dấu Trả cùng lương.
-Chọn khoản khấu trừ không thường xuyên tại thông tin Khoản khấu trừ. Trường hợp NSD muốn nhập tất cả các khoản khấu trừ trên cùng một bảng, chọn giá trị <<Tất cả>>
-Bấm <<Chọn cán bộ>> để khai báo danh sách các cán bộ được hưởng khấu trừ không thường xuyên.

Chon_can_bo

 

-Thực hiện tìm kiếm và chọn các cán bộ được hưởng khấu trừ không thường xuyên trên màn hình Chọn cán bộ.
-Bấm <<Đồng ý>> để chọn cán bộ vào danh sách cán bộ hưởng khấu trừ
-Nhập số tiền được hưởng của từng cán bộ tương ứng với khoản khấu trừ.
-Bấm <<Cất>> để lưu lại các thông tin đã nhập.

Trường hợp người dùng đã tính toán các khoản khấu trừ trên excel, có thể thực hiện nhập khẩu trực tiếp kết quả tính đó từ Excel vào phần mềm.

Xem thêm

Nhập khẩu bảng tổng hợp ngày nghỉ, làm thêm