Phiếu thu bán tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền mặt > Phiếu thu >

Phiếu thu bán tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in phiếu thu khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền bán TSCĐ tại đơn vị.

image748image749

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nộp

Chọn người nộp tiền trong danh sách. Trong trường hợp người nộp chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới người nộp ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ của người nộp tiền

Lý do nộp

Lý do nộp tiền

Kèm theo

Những thông tin đi kèm với phiếu thu bán TSCĐ

Ngày PT

Ngày phiếu thu, tức ngày phát sinh ra phiếu thu bán TSCĐ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong phiếu thu sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số PT

Số phiếu thu bán TSCĐ

Hóa đơn

Các thông tin về hóa đơn liên quan đến nghiệp vụ bán TSCĐ

Loại HĐ

Loại hóa đơn, ví dụ: Hóa đơn GTGT điều chỉnh tăng, Hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm,…

Ngày HĐ

Ngày hóa đơn, tức ngày lập hóa đơn bán TSCĐ

Ký hiệu HĐ

Ký hiệu hóa đơn bán TSCĐ

Số HĐ

Số hóa đơn bán TSCĐ

1. Hàng tiền, thuế

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến hàng hóa, tiền và thuế của nghiệp vụ bán TSCĐ. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã tài sản và Diễn giải, trang Hàng tiền, thuế gồm các thông tin về TK Nợ, TK Có, Số tiền, Thuế suất, Tiền thuế và TK Thuế.

2. MLNS

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến việc hạch toán nghiệp vụ chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã tài sản và Diễn giải, trang MLNS gồm các thông tin về Nguồn kinh phí, Chương ngân sách, Khoản, Mục, Tiểu mục, Hình thức cấp phát kinh phí và Phân loại nghiệp vụ kế toán.

3. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ thu tiền bán TSCĐ của đơn vị. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã tài sản và Diễn giải, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng nộp tiền, Hoạt động sự nghiệp, Dự án, Loại quỹ và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Phiếu thu bán tài sản cố định

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập thông tin người nộp, địa chỉ người nộp, lý do nộp tiền và thông tin kèm theo.

-       Chọn ngày phiếu thu và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày phiếu thu.

-       Nhập số phiếu thu bán TSCĐ.

-       Tại ô Loại HĐ, nhấn nút image289 để chọn loại hóa đơn. Nếu nghiệp vụ bán TSCĐ không cần hóa đơn, nhấn chọn “Không có hóa đơn”, khi đó ô Ký hiệu HĐ sẽ mờ đi.

-       Tại ô Ngày HĐ, nhấn nút image289 để chọn ngày lập hóa đơn bán TSCĐ.

-       Tại ô Ký hiệu HĐ, nhập ký hiệu hóa đơn bán TSCĐ.

-       Tại ô Số HĐ, nhập số hóa đơn bán TSCĐ.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hàng tiền, thuế:

-       Nhập hoặc chọn mã tài sản bán bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã tài sản.

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ bán TSCĐ vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ. Ở đây hệ thống đã mặc định TK Nợ là TK 1111, tuy nhiên NSD có thể thay đổi mặc định này trong Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có. Ở đây hệ thống đã mặc định TK Có là TK 5118, tuy nhiên NSD có thể thay đổi mặc định này trong Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định.

-       Nhập số tiền thu được vào cột Số tiền.

-       Sau khi chọn mã TSCĐ, thuế suất tương ứng với TSCĐ đó sẽ tự động lên cột Thuế suất.

-       Cột Tiền thuế được tự động tính theo công thức: Tiền thuế = Số tiền x Thuế suất.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản hạch toán thuế của nghiệp vụ bán TSCĐ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Thuế.

Trang MLNS:

-       Các thông tin Mã tài sản và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền, thuế.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương. Chọn Chương sử dụng bằng cách nhấn chuột vào Chương đó. Trong trường hợp chưa có Chương sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Phiếu thu bán tài sản cố định, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương tìm chọn Chương cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản. Trong trường hợp chưa có Khoản sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Phiếu thu bán tài sản cố định, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản tìm chọn Khoản cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin Mã tài sản và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền, thuế.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng nộp tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Người nộp, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn loại quỹ tiền bằng cách nhấn nút image289 ở cột Loại quỹ, xuất hiện danh sách các loại quỹ tiền đã được khai báo trong Danh mục\Loại quỹ.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa Phiếu thu bán tài sản cố định

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Phiếu thu bán tài sản cố định

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.