Nhận dự toán

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kho bạc >

Nhận dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Nhận dự toán đầu năm và nhận dự toán bổ sung ghi nhận như thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oĐầu năm ngân sách, khi có quyết định giao dự toán từ cơ quan có thẩm quyền, kế toán ghi nhận dự toán chi tiết theo nguồn, chương, khoản, nhóm mục chi, chương trình mục tiêu nếu có

oTrong năm khi khi có thay đổi về nhiệm vụ được giao, thay đổi về chính sách tiền lương đơn vị được nhận dự toán bổ sung. Khi nhận dự toán bổ sung kế toán cũng ghi tương tự như ghi nhận dự toán đầu năm.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oNợ TK 0081: Khi nhận dự toán kinh phí thường xuyên

oNợ TK 0082: Khi nhận dự toán kinh phí không thường xuyên

oNợ TK 0091: Khi nhận dự toán kinh phí dự án

oNợ TK 0092: Khi nhận dự toán kinh phí xây dựng cơ bản

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 10/01/2015 đơn vị nhận được quyết định giao dự toán số 0152 chi tiết như sau:

Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 1.600.000.000, khoản 491, kinh phí thường xuyên

Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 1.200.000.000, khoản 492, kinh phí thường xuyên

Nguồn Ngân sách huyện không tự chủ tự chủ: 800.000.000, khoản 491, kinh phí không thường xuyên.

Nguồn Ngân sách chương trình mục tiêu: 4.720.000.000, khoản 491, CTMT: 0116 - Dự án tăng cường cơ sở vật chất các trường học, kinh phí dự án.

oNgày 26/5/2015 đơn vị nhận được quyết định giao dự toán bổ sung số 0155 chi tiết như sau:

Nguồn Ngân sách huyện tự chủ: 200.000.000, khoản 491, kinh phí thường xuyên.

Hướng dẫn nhận dự toán đầu năm và nhận dự toán bổ sung

         Xem phim hướng dẫn sử dụng

 

         Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Nhận dự toán đầu năm

Vào phân hệ Kho bạc chọn chức năng Nhận dự toán

Tích chọn Nhận dự toán Đầu năm

Nhập thông tin ngày quyết định và số quyết định dự toán

R21-18

 

Tiếp tục nhập thông tin dự toán chi tiết theo nguồn; khoản; nhóm mục chi; CTMT, dự án

Khai báo các thông tin ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ sau đó nhấn Cất

oNhận dự toán bổ sung

Anh/chị thực hiện thêm mới chứng từ nhận dự toán bổ sung tương tự với trường hợp nhận dự toán đầu năm. Nhưng trên giao diện chi tiết phải tích chọn vào Bổ sung

R21-19

Anh/chị nhập các thông tin chi tiết và nhấn Cất