Rút dự toán

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Kho bạc >

Rút dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Rút dự toán tạm ứng đã cấp dự toán thì  thực hiện như thế nào?

hmtoggle_plus1Nghiệp vụ

Khi đơn vị có nhu cầu chi nhưng chưa có đầy đủ hóa đơn chứng từ thì kế toán đơn vị thực hiện rút tạm ứng.

hmtoggle_plus1Định khoản

Nợ TK 111/ Có TK 461 (hoặc 462, 465...) khi rút dự toán tiền mặt về nhập quỹ, đồng thời hạch toán Có 008 hoặc 009

Nợ TK 112/ Có TK 461 (hoặc 462, 465...) khi rút dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, đồng thời hạch toán Có 008 hoặc 009

Nợ TK 661 (hoặc 331, 332, 334...) khi rút dự toán chuyển khoản trực tiếp chi hoạt động, trả nợ nhà cung cấp, chuyển trả lương, bảo hiểm... , đồng thời hạch toán Có 008 hoặc 009

hmtoggle_plus1 Ví dụ

Ngày 29/05/2015 đơn vị rút tạm ứng về nhập quỹ chi tiết như sau:

o Nguồn ngân sách huyện, chương 423, khoản 521, TM 6549: 20.000.000 đ, kinh phí thường xuyên

o Nguồn ngân sách huyện, chương 423, khoản 521, TM 7799: 140.000.000 đ, kinh phí thường xuyên

Rút dự toán tạm ứng chưa cấp dự toán thì thực hiện như thế nào?

hmtoggle_plus1Nghiệp vụ

oThông thường vào đầu năm tài chính, khi đơn vị chưa có quyết định chính thức việc giao dự toán, nhưng được kho bạc duyệt rút tạm ứng, thì đơn vị thực hiện rút tạm ứng chưa cấp dự toán.

hmtoggle_plus1Định khoản

Nợ TK 111,(hoặc 1121) / Có 336: Rút tạm ứng chưa cấp dự toán bằng tiền mặt hoặc tiền gửi

hmtoggle_plus1Ví dụ

oNgày 02/01/2015, đơn vị làm thủ tục rút tạm ứng chưa cấp dự toán chi lương tháng 1/ 2015 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

o Nguồn ngân sách huyện, chương 423, khoản 521, TM 6001: 120.000.000 đ, kinh phí thường xuyên

o Nguồn ngân sách huyện, chương 423, khoản 521, TM 6101: 10.500.000 đ, kinh phí thường xuyên

Lưu ý: Thao tác thực hiện Rút dự toán tạm ứng chưa cấp dự toán trên phần mềm tương tự thao tác rút dự toán tạm ứng khi đã cấp dự toán. Đơn vị chỉ lưu ý chọn đúng Nghiệp vụ là Tạm ứng chưa cấp dự toán là được.

Rút thực chi thì thực hiện như thế nào?

hmtoggle_plus1Nghiệp vụ

Khi có phát sinh đầy đủ hóa đơn chứng từ (ví dụ chi lương, chuyển khoản trả tiền điện, nước, bảo hiểm...), kế toán thực hiện rút dự toán thực chi.

hmtoggle_plus1Định khoản

Nợ TK 111/ Có TK 461 (hoặc 462, 465...) khi rút dự toán tiền mặt về nhập quỹ, đồng thời hạch toán Có 008 hoặc 009

Nợ TK 112/ Có TK 461 (hoặc 462, 465...) khi rút dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị, đồng thời hạch toán Có 008 hoặc 009

Nợ TK 661 (hoặc 331, 332, 334...) khi rút dự toán chuyển khoản trực tiếp chi hoạt động, trả nợ nhà cung cấp, chuyển trả lương, bảo hiểm... , đồng thời hạch toán Có 008 hoặc 009

hmtoggle_plus1Ví dụ

Ngày 29/05/2015 đơn vị rút thực chi chi chuyển khoản trả lương cho cán bộ chi tiết như sau:

o Nguồn ngân sách huyện, chương 423, khoản 521, TM 6001: 120.000.000 đ, kinh phí thường xuyên

o Nguồn ngân sách huyện, chương 423, khoản 521, TM 6101: 10.500.000 đ, kinh phí thường xuyên

Hướng dẫn nghiệp vụ Rút dự toán tạm ứng

 

oVào phân hệ Kho bạc, nhấp phải chuột vào Rút dự toán, chọn hình thức rút dự toán tương ứng. Như ví dụ trên anh/chị chọn Rút dự toán tiền mặt.

oLưu ý:

Nếu rút tạm ứng về tài khoản ngân hàng thì anh/chị chọn "Rút dự toán tiền gửi"

Nếu rút tạm ứng chuyển khoản ngay cho khách hàng, cán bộ nhân viên thì chọn "Rút dự toán chuyển khoản"

_img179

oChương trình hiện ra giao diện Giấy rút dự toán tiền mặt

R21-35

oTích chọn ô Tạm ứng đã cấp dự toán

oKhai báo thông tin chung:

 + CTMT (chương trình mục tiêu):  chọn CTMT (nếu có)              

 + Tài khoản số: số tài khoản kho bạc của đơn vị.

 + Người lĩnh tiền: chọn thủ quỹ của đơn vị.

Chú ý: Nếu trong danh sách chưa khai báo tên thủ quỹ thì tích vào ô vuông có dấu cộng màu xanh để khai báo thêm, chú ý khi khai báo thủ quỹ thì phải khai báo đầy đủ thông tin về số CMND, nơi cấp, ngày cấp để lên  trên giấy rút.

+Diễn giải: Nhập thông tin chung của chứng từ chuyển khoản

oKhai báo thông tin chi tiết:

+ Ngày CT: ngày trên giấy rút

+ Ngày HT: để cùng với ngày CT

+ Số CT: Chương trình tự nhảy, có thể đổi lại theo yêu cầu của đơn vị.

+ Trong phần hạch toán:

+ Cột nội dung thanh toán: điền chi tiết từng dòng của Giấy rút.

+ Chọn Nguồn, chương, khoản, tiểu mục và nhập số tiền tương ứng.

oSau khi khai báo xong kiểm tra lại và nhấn Cất, Sau khi cất chương trình hiển thị thông báo:

R21-36

oChú ý:

Khi Rút dự toán tiền gửi chương trình cho phép sinh ra chứng từ chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi

Khi Rút dự toán chuyển khoản chương trình cho phép sinh ra chứng từ chuyển khoản kho bạc

oNhấn Đồng ý chương trình hiện ra giao diện Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ.

R21-37

oChương trình tự động hiển thị các thông tin trên Giấy rút dự toán.

o Căn cứ vào hình thức rút dự toán để sinh tài khoản nợ (Rút dự toán tiền mặt thì sinh tài khoản nợ là 1111, rút dự toán tiền gửi thì sinh tài khoản là 112, rút dự toán chuyển khoản thì tài khoản nợ là 66121)

oKhi rút dự toán đã cấp dự toán chương trình mặc định tài khoản Có là 46121, Khi rút dự toán chưa cấp dự toán thì chương trình mặc định là tài khoản 3361

oIn trong giao diện Giấy rút dự toán thì nhấn nút Đóng để đóng Phiếu thu lại, chương trình trở lại giao diện Giấy rút dự toán. Bấm vào mũi tên màu đen bên cạnh nút In trên thanh công cụ

R21-38

* Lưu ý:        

Giấy rút phải tích ô Tạm ứng đã cấp dự toán.

Trường hợp tại bước chương trình tự động sinh Phiếu thu, nếu đơn vị nhấn Hủy bỏ, thì sau khi làm Giấy rút dự toán bắt buộc phải làm Phiếu thu nhập quỹ mới lên được báo cáo.

Hướng dẫn nghiệp vụ Rút dự toán thực chi

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Vào phân hệ Kho bạc, nhấp phải  vào Rút dự toán, chọn Rút dự toán chuyển khoản

oLưu ý:

Nếu rút tạm ứng về nhập quỹ tiền mặt rồi mới chi thì anh/chị chọn "Rút dự toán tiền mặt"

Nếu rút tạm ứng về tài khoản ngân hàng thì anh/chị chọn "Rút dự toán tiền gửi"

_img314

oChương trình hiện lên giao diện Rút dự toán chuyển khoản

R21-39

oTích chọn ô Thực chi

o Khai báo các thông tin leien quan đến đơn vị trả tiền, đơn vị nhận tiền, nội dung thanh toán.

o Khai báo thông tin chi tiết liên quan đến chứng từ rồi nhấn Cất

oSau khi nhấn Cất chương trình hiện lên bảng thông báo, Nhấn Đồng ý

R21-40

oChương trình tự động sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc:

R21-41

oChương trình tự động chuyển các thông tin trên giấy rút qua chứng từ chuyển khoản kho bạc.

Chương trình tự động định khoản: Nợ 66121/ Có 46121

Nghiệp vụ : Thực chi

oĐơn vị kiểm tra lại thông tin rồi nhấn nút Cất.

oIn trong giao diện Giấy rút dự toán thì nhấn nút Đóng để đóng Phiếu thu lại, chương trình trở lại giao diện Giấy rút dự toán. Bấm vào mũi tên màu đen bên cạnh nút In trên thanh công cụ

R21-38

Lên đầu trang