Chuyển khoản trả lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Chuyển khoản kho bạc >

Chuyển khoản trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ rút dự toán chuyển khoản trả lương.

image710

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đơn vị trả tiền

Thông tin về đơn vị trả tiền chuyển khoản bao gồm thông tin về chương trình mục tiêu và thông tin về số tài khoản ngân hàng, kho bạc nơi đơn vị rút dự toán

CTMT

Chương trình mục tiêu

Tài khoản số

Số tài khoản ngân hàng, kho bạc nơi rút dự toán

Đơn vị nhận tiền

Thông tin về số tài khoản ngân hàng, kho bạc nơi đơn vị chuyển khoản Kho bạc vào.

Đơn vị nhận

Mã và tên đơn vị nhận tiền

Nộp vào TK

Số tài khoản ngân hàng, kho bạc mà đơn vị chuyển khoản vào

Tài khoản số

Số tài khoản của đơn vị nhận tiền

Lý do chi

Lý do chuyển khoản kho bạc

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Ngày giấy rút

Ngày phát sinh chứng từ rút dự toán. Thông tin này được tự động lấy từ giấy rút dự toán mà NSD đã chọn, NSD không được phép sửa.

Số giấy rút

Số chứng từ rút dự toán. Thông tin này được tự động lấy từ giấy rút dự toán mà NSD đã chọn, NSD không được phép sửa.

1. Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến việc hạch toán nghiệp vụ rút dự toán về nhập quỹ tiền gửi. Hệ thống sẽ tự động lấy lên cặp tài khoản Nợ, Có và Nguồn, Chương, Khoản (NSD được phép sửa). Ngoài ra, trang hàng tiền còn có các thông tin về Mục – Tiểu mục, Cấp phát, Số tiền, Nghiệp vụ.

2. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ chuyển khoản Kho bạc vào Tài khoản tiền gửi. Ngoài 04 cột thông tin dùng chung với trang hạch toán là Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền, trang Thống kê gồm các thông tin về Dự án, Mã thống kê.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào Tài khoản tiền gửi

-       Sau khi NSD lập Giấy rút dụ toán chuyển khoản trả lương nhấn Cất thì chương trình hiển thị thông báo cáo “ Bạn có muốn sinh chứng từ chuyển khoản trả lương không” nhấn đồng ý hoặc NSD vào tiện ích sinh chứng từ chuyển khoản trả lương

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Chọn tài khoản Kho bạc nơi rút dự toán (Đơn vị trả tiền). Nếu chưa có TK Ngân hàng kho bạc thì nhấn nút image692 để thêm mới tài khoản ngân hàng kho bạc.

-       Chọn tài khoản tiền gửi nơi gửi tiền (Đơn vị nhận tiền). Nếu chưa có TK Ngân hàng kho bạc thì nhấn nút image692 để thêm mới tài khoản ngân hàng kho bạc.

-       Nhập nội dung chính của chứng từ chuyển khoản kho bạc vào ô Diễn giải.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hạch toán:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ chuyển khoản kho bạc vào cột Diễn giải.

-       Hệ thống tự động lấy lên TK Nợ, TK Có, Nguồn, Chương, Khoản. Chọn lại Nguồn, Chương, Khoản nếu cần.

+       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

+       Nhập hoặc chọn mã Chương bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương. Chọn Chương sử dụng bằng cách nhấn chuột vào Chương đó. Trong trường hợp chưa có Chương sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương tìm chọn Chương cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng"

+       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản. Trong trường hợp chưa có Khoản sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Chuyển khoản kho bạc mua tài sản cố định, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản tìm chọn Khoản cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức Cấp phát bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn loại Nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

-       Nhập số tiền vào cột Số tiền.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin về TK Nợ, TK Có, Diễn giải và Số tiền được tự động cập nhật theo trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn Hoạt động SN của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các Hoạt động SN.

-       Nhập hoặc chọn dự án của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã Thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào Tài khoản tiền gửi

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào Tài khoản tiền gửi

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

-       NSD còn có thể vào Tiện ích\Hạch toán chi phí lương để tiến hành hạch toán chi phí lương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.