Hủy dự toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Hủy dự toán >

Hủy dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ hủy dự toán tại đơn vị.

image700

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Ngày QĐ

Ngày của quyết định hủy dự toán

Số QĐ

Số quyết định hủy dự toán

Chương

Mã Chương ngân sách của đơn vị. Trong trường hợp Chương chưa được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương, NSD có thể thêm mới Chương ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ hủy dự toán

Ngày CT

Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số CT

Số chứng từ

Chỉ tiêu

Tên chỉ tiêu dự toán

TK Nợ

Tài khoản ghi Nợ cho chỉ tiêu hủy dự toán

Nguồn

Mã nguồn kinh phí của chỉ tiêu hủy dự toán

Khoản

Mã khoản của chỉ tiêu hủy dự toán

Nhóm mục chi

Mã nhóm mục chi của chỉ tiêu hủy dự toán

Số tiền

Số tiền được giao cho chỉ tiêu hủy dự toán

Dự án

Dự án bị hủy dự toán

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Hủy dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập ngày quyết định, số quyết định, chương ngân sách và diễn giải.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

      Nhập thông tin chi tiết:

-       Nhập tên của chỉ tiêu hủy dự toán vào cột Chỉ tiêu.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của chỉ tiêu dự toán bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Nhập hoặc chọn mã Nhóm mục chi bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nhóm mục chi, xuất hiện danh sách các Nhóm mục chi đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nhóm mục chi.

-       Nhập số tiền bị hủy dự toán vào cột Số tiền.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Hủy dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Hủy dự toán

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.