Nhập quỹ tiền mặt

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc >

Nhập quỹ tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả chứng từ rút dự toán nhập quỹ tiền mặt của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Kho bạc\Nhập quỹ tiền mặt, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ với một số thông tin chính như Ngày hạch toán, Số phiếu thu, Ngày phiếu thu, Diễn giải và Số tiền.

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang hiển thị thông tin của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image701

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới phiếu thu rút dự toán nhập quỹ. Để thêm mới phiếu thu, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ.

-       Nhân bản: Tham khảo chi tiết tại Nhân bản

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa phiếu thu được chọn trước đó. Để xóa phiếu thu, chọn phiếu thu cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các phiếu thu trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị phiếu thu, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ phiếu thu được chọn trước đó. Để ghi sổ phiếu thu, chọn phiếu thu cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image679 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ phiếu thu được chọn trước đó. Để bỏ ghi phiếu thu, chọn phiếu thu cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image680 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách phiếu thu rút dự toán nhập quỹ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.