Xuất kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, hàng hóa > Xuất kho >

Xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in phiếu xuất kho khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho vật tư, hàng hóa.

image811

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nhận

Chọn người nhận vật tư, hàng hóa. Trong trường hợp người nhận chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới người nhận ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Địa chỉ

Địa chỉ người nhận vật tư, hàng hóa

Lý do xuất

Lý do xuất kho vật tư, hàng hóa

Ngày PX

Ngày phiếu xuất, tức ngày phát sinh ra phiếu xuất kho hiện thời

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong phiếu xuất kho sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Số PX

Số phiếu xuất kho

1. Hàng tiền

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ xuất kho vật tư, hàng hóa. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang Hàng tiền gồm các thông tin về Kho, TK Nợ, TK Có, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá và Mục đích xuất kho.

2. MLNS

Bao gồm các cột thông tin liên quan đến việc hạch toán nghiệp vụ chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang MLNS gồm các thông tin về Nguồn kinh phí, Chương ngân sách, Khoản, Mục, Tiểu mục, Hình thức cấp phát kinh phí và Phân loại nghiệp vụ kế toán.

3. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ xuất kho vật tư, hàng hóa. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động sự nghiệp, Dự án và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một phiếu Xuất kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để thêm mới một phiếu Xuất kho. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập thông tin người nhận vật tư hàng hóa, địa chỉ người nhận và nội dung chính của phiếu xuất kho.

-       Chọn ngày phiếu xuất và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày phiếu xuất.

-       Nhập số phiếu xuất kho.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hàng tiền:

-       Nhập hoặc chọn mã vật tư, hàng hóa bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã hàng, xuất hiện danh sách các vật tư hàng hóa đã được khai báo trong Danh mục\Vật tư, hàng hóa.

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ xuất kho vật tư hàng hóa vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn mã kho vật tư, hàng hóa bằng cách nhấn nút image289 ở cột Kho, xuất hiện danh sách các kho đã được khai báo trong Danh mục\Kho.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Có.

-       Nhập đơn vị tính của vật tư, hàng hóa vào cột ĐVT.

-       Nhập số lượng vật tư, hàng hóa vào cột Số lượng.

-       Nhập giá của một đơn vị vật tư, hàng hóa vào cột Đơn giá.

-       Nhập hoặc chọn mục đích xuất kho bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục đích xuất.

Trang MLNS:

-       Các thông tin Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.

-       Nhập hoặc chọn mã Chương ngân sách bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương.

-       Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút image289 ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút image289 ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.

-       Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn đối tượng nhận vật tư hàng hóa bằng cách nhấn nút image289 ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Người nhận, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Xuất kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Xuất kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.