Điều chỉnh tồn kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, hàng hóa > Điều chỉnh tồn kho >

Điều chỉnh tồn kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ điều chỉnh số lượng và giá trị hàng tồn kho trên sổ sách cho phù hợp với thực tế trong kho.

image817

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

TK điều chỉnh tăng

Chọn tài khoản điều chỉnh tăng. Trong trường hợp tài khoản chưa được khai báo trong Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, NSD có thể thêm mới tài khoản ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

TK điều chỉnh giảm

Chọn tài khoản điều chỉnh giảm. Trong trường hợp tài khoản chưa được khai báo trong Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, NSD có thể thêm mới tài khoản ngay tại đây bằng cách nhấn nút image692.

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ

Ngày kiểm kê

Ngày kiểm kê kho

Số CT

Số chứng từ

Mã vật tư

Mã của vật tư hàng hóa thực hiện điều chỉnh tồn kho

Tên vật tư

Tên của vật tư hàng hóa thực hiện điều chỉnh tồn kho

Kho

Mã kho quản lý vật tư hàng hóa

TK kho

Tài khoản kho

SL tồn

Số lượng tồn kho vật tư hàng hóa trên sổ sách

Giá trị tồn

Giá trị tồn kho vật tư hàng hóa trên sổ sách

SL kiểm kê

Số lượng tồn kho thực tế theo kiểm kê

SL chênh lệch

Số lượng chênh lệch giữa sổ sách và thực tế

Điều chỉnh giá trị

Tích chọn vào đây nếu muốn điều chỉnh cả về giá trị của vật tư hàng hóa. Khi tích chọn vào đây, màn hình hạch toán xuất hiện thêm 02 cột Giá trị kiểm kê và Giá trị chênh lệch.

- Giá trị kiểm kê: Giá trị tồn kho thực tế theo kiểm kê.

- Giá trị chênh lệch: Giá trị chênh lệch giữa sổ sách và thực tế

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một chứng từ Điều chỉnh tồn kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập hoặc chọn tài khoản điều chỉnh tăng bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK điều chỉnh tăng.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản điều chỉnh giảm bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK điều chỉnh giảm.

-       Nhập nội dung chính của chứng từ.

-       Chọn ngày kiểm kê và nhập số chứng từ.

      Nhập thông tin chi tiết:

-       Nhập hoặc chọn mã vật tư hàng hóa cần điều chỉnh tồn kho bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã vật tư.

-       Nhập tên của vật tư hàng hóa vào cột Tên vật tư.

-       Nhập hoặc chọn mã kho quản lý vật tư hàng hóa bằng cách nhấn nút image289 ở cột Kho.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản kho bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK kho.

-       Sau khi chọn vật tư hàng hóa cần điều chỉnh tồn kho, số lượng tồn và giá trị tồn kho của vật tư hàng hóa đó được tự động điền vào các cột tương ứng.

-       Nhập số lượng tồn kho thực tế theo kiểm kê vào cột SL kiểm kê.

-       Số lượng chênh lệch được tự động tính theo công thức: SL chênh lệch = SL kiểm kê – SL tồn.

-       Nếu cần điều chỉnh cả về giá trị của vật tư hàng hóa, tích chọn vào ô Điều chỉnh giá trị, sau đó nhập giá trị tồn kho thực tế theo kiểm kê vào cột Giá trị kiểm kê. Giá trị chênh lệch sẽ được tự động tính và điền vào cột thông tin này.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa chứng từ Điều chỉnh tồn kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa chứng từ Điều chỉnh tồn kho

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.