Cập nhật giá xuất kho

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, hàng hóa >

Cập nhật giá xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép cập nhập giá xuất kho cho các phiếu xuất kho đã nhập và chỉ áp dụng cho các vật tư, hàng hoá sử dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Vật tư, hàng hóa\Cập nhật giá xuất kho, xuất hiện hộp hội thoại:

image818      

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tính giá tất cả các vật tư hàng hóa

Tích vào đây để tính giá xuất kho cho tất cả các vật tư, hàng hóa

Chọn vật tư hàng hóa

Tích vào đây để chọn tính giá cho một hay một số vật tư, hàng hóa nào đó

Khoảng thời gian

Khoảng thời gian cần cập nhật giá xuất kho

Thực hiện

Thực hiện thao tác cập nhật giá xuất kho

Kết thúc

Đóng hộp hội thoại

-       Tích vào ô “Tính giá tất cả các vật tư hàng hoá” nếu muốn cập nhật giá xuất cho tất cả vật tư hàng hoá. Nếu chỉ muốn cập nhật giá xuất cho một số vật tư hàng hoá nào đó, tích vào ô “Chọn vật tư hàng hoá”, sau đó nhấn nút image819 để chọn vật tư hàng hóa đó.

-       Nhập khoảng thời gian cần cập nhật giá xuất kho.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>>.

Xem thêm

Chon vật tư hàng hóa tính giá xuất

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.