Điều chuyển phòng ban

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tài sản cố định >

Điều chuyển phòng ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.Đơn vị có sử dụng phần mềm QLTS.vn do MISA cung cấp

o Kế toán không phải quản lý tài sản điều chuyển phòng ban trên phần mềm

2.Đơn vị không sử dụng phần mềm QLTS.vn

 

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

oVào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Điều chuyển phòng/ban, kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới chứng từ Điều chuyển phòng/ban.

oNhập các thông tin của chứng từ điều chuyển: Diễn giải, Ngày điều chuyển, Số điều chuyển, Mã tài sản, Từ phòng/ban, Đến phòng/ban, Nguyên giá, Hao mòn lũy kế,…

R21-TS11

 

oKiểm tra lại thông tin, nhấn Cất.