Tính khấu hao tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tài sản cố định >

Tính khấu hao tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi cần tính khấu hao Tài sản cố định thì tôi cần thực hiện như thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oTài sản dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì hàng tháng kế toán phải tính khấu hao tài sản cố định và ghi nhận chi phí

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oNợ TK 631 - chi phí

oCó TK 214 - Giá trị hao mòn

Hướng dẫn Tính khấu hao Tài sản cố định trên phần mềm:

1.Đơn vị có sử dụng phần mềm QLTS.vn do MISA cung cấp

 Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

 Trước hết đơn vị cần kiểm tra thao tác kết nối với phần mềm QLTS.VN do MISA cung cấp bằng cách xem chi tiết Tại đây.

o Vào menu Nghiệp vụ\Tài sản cố định\Trích khấu hao tài sản. Chương trình hiển thị màn hình Chọn tài sản Trích khấu hao TSCĐ hiển thị danh sách các tài sản được Trích khấu hao của các chứng từ có ngày chứng từ nằm trong khoảng thời gian nhất định.

clip0049

o Chọn dòng tài sản lấy về hạch toán. Bấm Thực hiện. Chương trình căn cứ vào phương thức và nguồn hình thành tài sản tự động sinh chứng từ hạch toán. Tương ứng với mỗi chứng từ hạch toán trên QLTS.VN, chương trình sẽ sinh thành 1 chứng từ trên MIMOSA với số chứng từ tương ứng.

clip0047

o Bấm Kết thúc để hoàn tất quá trình Trích khấu hao.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, chứng từ sinh ra sẽ không thể ghi sổ được do chương trình không có căn cứ để tự động sinh thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh cho các dòng hạch toán. Để thực hiện ghi sổ, thực hiện sửa chứng từ, cập nhật các thông tin cần thiết. Thao tác thực hiện như sau:

oTrên màn hình danh sách Tài sản cố định, chọn Chứng từ Trích khấu hao cần cập nhật, bấm Sửa. Chương trình hiển thị màn hình sửa chứng từ Trích khấu hao Tài sản cố định.

clip0050

oCập nhật lại các thông tin cần thiết, bấm Cất.

2.   Đơn vị không sử dụng phần mềm QLTS.vn

oHiện tại, chương trình chưa hỗ trợ tính số khấu hao, anh/chị thực hiện tính khấu hao tài sản ở ngoài căn cứ vào tỷ lệ đóng góp của tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

oSau khi tính được số khấu hao từng tháng anh/chị ghi nhận vào phần mềm

oVào Sổ cái\Nghiệp vụ khác thêm mới chứng từ nghiệp vụ khác

R21-TS10

oThực hiện định khoản thông tin về khấu hao, sau đó nhấn <Cất> để lưu giữ chứng từ