Trả lương

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương >

Trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Làm sao để tôi dùng tiền mặt trả lương cho cán bộ?

Làm sao để tôi trả lương từ tài khoản tiền gửi?

Làm sao để tôi trả lương từ tài khoản dự toán?

Hướng dẫn trả lương bằng tiền mặt

    Xem phim hướng dẫn

   

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương, xuất hiện hộp hội thoại Trả lương cán bộ:

traluong_R21

 

oChọn bảng lương càn trả

oChọn Phòng ban trả lương

oChọn hình thức trả lương bằng tiền mặt

oBấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động lấy lên danh sách cán bộ trên Bảng lương thuộc phòng ban đã chọn và số tiền thực lĩnh tương ứng

oThực hiện lọc tìm cán bộ và chọn các cán bộ trả lương.

oNhấn chọn nút <<Trả lương>> để thực hiện việc trả lương cho cán bộ. Chương trình sẽ tự động tính tổng số tiền trả cho các cán bộ và sinh ra Phiếu chi trả lương:

Traluong_1

 

o Anh/chị kiểm tra lại các thông tin nguồn, chương, khoản sau đó nhấn <<Cất>>

Hướng dẫn trả lương bằng tiền gửi

         Xem phim hướng dẫn

         

         

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oVào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương, xuất hiện hộp hội thoại Trả lương cán bộ:

traluong2_R21

 

oChọn Trả bằng Tiền gửi

oChọn Phòng ban trả lương

oBấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động lấy lên danh sách cán bộ trên Bảng lương thuộc phòng ban đã chọn và số tiền thực lĩnh tương ứng

oThực hiện lọc tìm cán bộ và chọn các cán bộ trả lương.

oNhấn chọn nút <<Trả lương>> để thực hiện việc trả lương cho cán bộ. Chương trình sẽ tự động tính tổng số tiền trả cho các cán bộ và sinh ra chi tiền gửi trả lương:

traluong_2

oHệ thống tự động cập nhật thông tin có liên quan đến TK hạch toán, số tiền, mã cán bộ, tên cán bộ.

oKiểm tra thông tin Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, sau đó nhấn <<Cất>> để lưu giữ dữ liệu

Hướng dẫn trả lương từ tài khoản dự toán

          Xem phim hướng dẫn

         

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oTrường hợp rút dự toán về trả lương, không hạch toán vào tài khoản 111 hay 112 mà hạch toán chuyển trả trực tiếp từ 461 thực hiện như sau:

oVào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương, xuất hiện hộp hội thoại Trả lương cán bộ:

traluong3_R21

 

oChọn Trả bằng Chuyển khoản kho bạc

oChọn Phòng ban trả lương

oBấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động lấy lên danh sách cán bộ trên Bảng lương thuộc phòng ban đã chọn và số tiền thực lĩnh tương ứng

oThực hiện lọc tìm cán bộ và chọn các cán bộ trả lương.

oNhấn chọn nút <<Trả lương>> để thực hiện việc trả lương cho cán bộ. Chương trình sẽ tự động tính tổng số tiền trả cho các cán bộ và sinh ra  Chuyển khoản kho bạc trả lương:

traluong_3

oHệ thống tự động cập nhật thông tin có liên quan đến TK hạch toán, số tiền, mã cán bộ, tên cán bộ.

oChọn Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát. Sau đó nhấn <<Cất>> để lưu

Lưu ý:

Trường hợp đơn vị trả 1 lần tất cả các khoản lương trong kỳ chon cán bộ. Thực hiện chọn: Trả toàn bộ số còn phải trả. Chương trình sẽ tính tổng tất cả các khoản phải trả cán bộ trên bảng lương (sau khi đã trừ các khoản khấu trừ) thành số tiền thực lĩnh của cán bộ trên chứng từ trả lương.

Trường hợp đơn vị trả riêng các khoản lương hưởng từ nguồn ngân sách và các khoản lương hưởng từ nguồn thu của đơn vị.

Sau khi chọn bảng lương, phòng ban tra lương -> anh/chị nhấn lấy số liệu -> Chọn hình thức trả lương

Tiếp tục chọn khoản cần trả lương và nguồn trả lương  => Sau đó nhấn <<Đồng ý>>

R24-11

 

Sau khi nhấn Đồng ý chương trình sinh chứng từ trả lương tương ứng và chỉ thực hiện trả lương trên nguồn, khoản được chọn

R24-12

Kiểm tra chứng từ và nhấn cất để lưu giữ

Lên đầu trang