Hạch toán chi phí lương

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương >

Hạch toán chi phí lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hàng tháng, khi cần hạch toán chi phí lương, tôi cần thực hiện như thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ:

oHàng tháng, căn cứ bảng tính lương đã được lập, kế toán hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán:

oNợ TK 661/ Có TK 334: 100% lương của cán bộ, nhân viên

oNợ TK 334/ Có TK 3321: 8% BHXH trừ lương

oNợ TK 334/ Có TK 3322: 1.5% BHYT trừ lương

oNợ TK 334/ Có TK 3324: 1% BHTN trừ lương.

oNợ TK 334/ Có TK 3323: 1% Kinh phí công đoàn trừ lương.

oNợ TK 661/ Có TK 3321: 18% BHXH cơ quan đóng

oNợ TK 661/ Có TK 3322: 3% BHYT cơ quan đóng

oNợ TK 661/ Có TK 3324: 1% BHTN cơ quan đóng

oNợ TK 661/ Có TK 3323: 2% Kinh phí công đoàn cơ quan đóng.

oNợ TK 334/ Có TK 3335: Thuế TNCN (nếu có)

Hướng dẫn hạch toán chi phí lương

         Xem phim hướng dẫn

 

    Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oAnh chị vào phân hệ Tiền lương, chọn Hạch toán chi phí lương.

oỞ phần chọn Nội dung hạch toán, có 2 cách chọn như sau:

Cách 1: Anh chị hạch toán toàn bộ lương phát sinh. Nghĩa là hạch toán toàn bộ các khoản lương và khoản khấu trừ trên cùng một chứng từ hạch toán chi phí lương.

Cách 2: Anh chị hạch toán lần lượt: số lương đã trừ các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN; Bảo hiểm; Kinh phí công đoàn; Thuế TNCN. Khi đó mỗi nội dung hạch toán chương trình sẽ sinh ra một chứng từ độc lập.

Anh chị lựa chọn cách hạch toán phù hợp với đơn vị mình để thực hiện.

Anh chị lưu ý: Nếu anh chị chọn cách 2, mỗi nội dung hạch toán một chứng từ độc lập, thì anh chị cần hạch toán đủ cả 4 nội dung thanh toán, để việc hạch toán thống nhất với các nội dung trên bảng lương.

oTiếp theo anh chị chọn Tháng, tích chọn Bảng lương tương ứng cần hạch toán, rồi nhấn Đồng ý.

hach toan luong

oChương trình sẽ tự động sinh chứng từ hạch toán. Anh chị kiểm tra thông tin diễn giải, ngày tháng hạch toán, và sửa lại số chứng từ mặc định theo nhu cầu của đơn vị (nếu cần)

chung tu HTCPL

oPhần hạch toán chi tiết căn cứ vào việc thiết lập định khoản trên bảng lương. Anh chị kiểm tra lại số liệu, sau đó nhấn Cất để hoàn thành thao tác hạch toán chi phí lương.

oLưu ý: Khi cùng một khoản lương được hưởng từ nhiều nguồn. Ví dụ: trong tháng lương ngạch bậc được lấy từ hai nguồn là nguồn cải cách tiền lương và nguồn ngân sách huyện tự chủ. Trước khi hạch toán chi phí lương anh/chị vào bảng lương để thực hiện phân bổ lương. Chi tiết nghiệp vụ phân bổ anh/chị xem tại đây

Lên đầu trang