Nộp bảo hiểm

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương >

Nộp bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đơn vị tôi thực hiện trả toàn bộ bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm thì làm thế nào?

Đơn vị tôi trả bảo hiểm nhưng giữ lại 2% quỹ ốm đau thì làm thế nào?

Đơn vị tôi trả bảo hiểm nhưng chỉ trả số sau khi trừ tiền bảo hiểm trả thay lương?

Hướng dẫn trả toàn bộ số bảo hiểm:

         Xem phim hướng dẫn

         

         

         Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Được thực hiện khi: đơn vị thực hiện nộp toàn bộ số Bảo hiểm phát sinh trên bảng lương (bao gồm cả bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) và không xét đết số tiền ốm đau phải trả cho cán bộ trong kỳ Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, xuất hiện màn hình Nộp các khoản đóng góp

o Chọn Nộp là Bảo hiểm

o Chọn kỳ nộp Bảo hiểm

oChọn tính số nộp kỳ này là: "Trên toàn bộ số phát sinh"

R21-_NopBH_01

 

oBấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản bảo hiểm tương ứng với từng tiểu mục hạch toán.

oChọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt

oNhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

oNhấn chọn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc nộp bảo hiểm. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

Hướng dẫn trả bảo hiểm sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau

            Xem phim hướng dẫn

           

            Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oTheo quy định của luật bảo hiểm thì đơn vị được phép giữ lại 2% quỹ ốm đau để thanh toán kịp thời cho cán bộ nhân. Đến cuối quý đơn vị sẽ quyết toán với cơ quan bảo hiểm dựa trên số đã giữ lại và số đã thanh toán cho cán bộ

oVào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương, xuất hiện hộp hội thoại Trả lương cán bộ

oChọn Nộp là Bảo hiểm

o Chọn kỳ nộp Bảo hiểm

oChọn tính số nộp kỳ này là: "Sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau". Khi chọn giữ lại só

R21-_NopBH_02

 

oBấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản bảo hiểm tương ứng với từng tiểu mục hạch toán.

oChọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt

oNhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

oNhấn chọn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc nộp bảo hiểm. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

Hướng dẫn trả bảo hiểm sau khi trừ tiền bảo hiểm trả thay lương

            Xem phim hướng dẫn

           

           Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oTrường hợp đơn vị tự cấn trừ số tiền bảo hiểm trả thay lương cho cán bộ trước khi nộp tiền bảo hiểm -> Thực hiện chọn: Tính số nộp kỳ này: Sau khi trừ tiền bảo hiểm xã hội trả thay lương. Chương trình sẽ tự động tính số nộp kỳ này bằng số tiền phát sinh trên bảng lương (bao gồm cả bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) - Cột bảo hiểm xã hội trả thay lương trên bảng lương (số tiền này sẽ được trừ vào tiền bảo hiểm xã hội cơ quan đóng)

oChọn tính số nộp kỳ này là: "Sau khi trừ tiền bảo hiểm trả thay lương.

R21-_NopBH_03

 

oBấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản bảo hiểm tương ứng với từng tiểu mục hạch toán.

oChọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt

oNhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

oNhấn chọn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc nộp bảo hiểm. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

Lên đầu trang