Phiếu chi trả lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Trả lương >

Phiếu chi trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Mô tả nghiệp vụ

Căn cứ trên tổng số chi tiền mặt trả lương cho cán bộ, kế toán lập phiếu chi trên phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình hộp hội thoại Trả lương, NSD sau khi chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt, nhập thông tin về Người nhận và nhấn nút <<Trả lương>>, xuất hiện màn hình Phiếu chi trả lương:

Traluong_1

 

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nhận

Tên và mã người nhận lương

Địa chỉ

Địa chỉ của người nhận lương

Lý do chi

Lý do lập phiếu chi tiền

Kèm theo

Thông tin kèm theo

Ngày PC

Ngày phiếu chi tức là ngày phát sinh phiếu chi trả lương

Ngày HT

Ngày hạch toán tức là ngày nghiệp vụ lập phiếu chi trả lương được đưa vào sổ sách

Số PC

Số phiếu chi trả lương

1. Trang hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có liên quan đến việc hạch toán chuyển khoản kho bạc trả lương của đơn vị. Ngoài một vài cột thông tin dùng chung với các trang Thống kê như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền …, trang Hạch toán còn gồm các thông tin về MLNS như Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, thông tin về hình thức cấp phát, nghiệp vụ …

Chương trình căn cứ vào Tổng số thực lĩnh của các cán bộ đươc trả lương theo Tài khoản hạch toán lương của cán bộ để tự động sinh nội dung hạch toán trả lương.

2. Trang thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ hạch toán chi phí tiền lương của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang Hạch toán Diễn giải, TK Nợ, TK Có …, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ.

3. Trang Danh sách cán bộ trả lương

Liệt kê danh sách các cán bộ được trả lương tương ứng với Tổng số tiền trên phiếu phi. Bao gồm thông tin cán bộ và số tiền thực lĩnh của từng cán bộ.

-       Hệ thống tự động cập nhật thông tin có liên quan đến TK hạch toán, số tiền, mã cán bộ, tên cán bộ.

-       Chọn Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát… bằng cách nhấn nút image910 ở các ô Nguồn, Chương … tương ứng.

-       Kích chuột vào biểu tương image913 để lưu giữ dữ liệu của chứng từ Phiếu chi trả lương.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.