Trả lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Trả lương >

Trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Thực hiện trả lương cho các cán bộ. Tùy vào đơn vị, kế toán có thể thực hiện trả lương cho tất cả các cán bộ, cho từng phòng ban, hoặc cho một số cán bộ trong đơn vị và ghi nhận lại chứng từ chi trả lương cho từng trường hợp.

-Trả lương bằng tiền mặt
-Trả lương bằng tiền gửi có hạch toán qua tài khoản tiền gửi
-Trả lương bằng tiền gửi/tiền mặt nhưng không thực hiện hạch toán vào tài khoản tiền gửi/tiền mặt mà hạch toán thẳng từ tài khoản nguồn kinh phí (46121) sang tài khoản 3341 (lương cán bộ)

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-        Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Trả lương, xuất hiện hộp hội thoại Trả lương cán bộ:

Traluong

-Chọn chi trả theo bảng lương nào
-Chọn Phòng ban trả lương
-Chọn Số tiền trả lương

Trường hợp đơn vị trả 1 lần tất cả các khoản lương trong kỳ chon cán bộ. Thực hiện chọn: Trả toàn bộ số còn phải trả. Chương trình sẽ tính tổng tất cả các khoản phải trả cán bộ trên bảng lương (sau khi đã trừ các khoản khấu trừ) thành số tiền thực lĩnh của cán bộ trên chứng từ trả lương.

Trường hợp đơn vị trả riêng các khoản lương hưởng từ nguồn ngân sách và các khoản lương hưởng từ nguồn thu của đơn vị.

Khi thực hiện trả các khoản lương hường từ nguồn ngân sách, thực hiện chọn: Trả các khoản thuộc nguồn ngân sách. Chương trình sẽ căn cứ vào thông tin Nguồn hưởng lương của từng khoản lương để xác định số tiền thực lĩnh của từng cán bộ là tổng số tiền của các khoản lương có Nguồn thuộc nguồn Ngân sách.

Khi thực hiện trả các khoản lương hường từ nguồn thu của đơn vị, thực hiện chọn: Trả các khoản không thuộc nguồn ngân sách. Chương trình sẽ căn cứ vào thông tin Nguồn hưởng lương của từng khoản lương để xác định số tiền thực lĩnh của từng cán bộ là tổng số tiền của các khoản lương có Nguồn không thuộc nguồn Ngân sách.

-Bấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động lấy lên danh sách cán bộ trên Bảng lương thuộc phòng ban đã chọn và số tiền thực lĩnh tương ứng
-Thực hiện lọc tìm cán bộ và chọn các cán bộ trả lương.
-Nhấn chọn nút <<Trả lương>> để thực hiện việc trả lương cho cán bộ. Chương trình sẽ tự động tính tổng số tiền trả cho các cán bộ và sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

Xem thêm

Phiếu chi trả lương

Chi tiền gửi trả lương

Chuyển khoản kho bạc trả lương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.