Chuyển khoản kho bạc trả lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Trả lương >

Chuyển khoản kho bạc trả lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập chứng từ chuyển khoản kho bạc trả lương cho các cán bộ trong đơn vị. (trong trường hợp đơn vị thực hiện trả lương vào tài khoản cá nhân của cán bộ nhưng không hạch toán qua tài khoản 112 mà hạch toán thẳng từ 461 sang 334)

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình hộp hội thoại Trả lương, NSD sau khi chọn phương thức thanh toán là Chuyển khoản và nhấn nút <<Trả lương>>, xuất hiện hộp hội thoại Chuyển khoản kho bạc trả lương:

traluong_3

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Giải thích những thông tin chung cơ bản của chứng từ Chuyển khoản kho bạc trả lương

Ngày CT

Ngày phát sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc trả lương

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức là ngày nghiệp vụ chuyển khoản kho bạc trả lương sẽ được lên sổ sách

Số CT

Số chứng từ Chuyển khoản kho bạc trả lương

Ngày giấy rút

Ngày phát sinh giấy rút tiền kho bạc trả lương

Số giấy rút

Số giấy rút tiền kho bạc trả lương

1. Trang hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có liên quan đến việc hạch toán chuyển khoản kho bạc trả lương của đơn vị. Ngoài một vài cột thông tin dùng chung với các trang Thống kê như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền …, trang Hạch toán còn gồm các thông tin về MLNS như Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, thông tin về hình thức cấp phát, nghiệp vụ …

2. Trang thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ hạch toán chi phí tiền lương của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang Hạch toán Diễn giải, TK Nợ, TK Có …, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ.

3. Trang Danh sách cán bộ trả lương

Liệt kê danh sách các cán bộ được trả lương tương ứng với Tổng số tiền trên phiếu phi. Bao gồm thông tin cán bộ và số tiền thực lĩnh của từng cán bộ.

-       Hệ thống tự động cập nhật thông tin có liên quan đến TK hạch toán, số tiền, mã cán bộ, tên cán bộ.

-       Chọn Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát… bằng cách nhấn nút image910 ở các ô Nguồn, Chương … tương ứng.

-       Kích chuột vào biểu tương image913 để lưu giữ dữ liệu của chứng từ Chuyển khoản kho bạc trả lương.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.