Nộp bảo hiểm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Nộp bảo hiểm, công đoàn phí >

Nộp bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Mô tả nghiệp vụ

Hàng tháng, thực hiện nộp bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm bằng chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản dự toán chi nộp bảo hiểm hoặc nộp bảo hiểm từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng hoặc nộp bảo hiểm bằng tiền mặt.

Theo quy định của luật bảo hiểm, đơn vị được phép giữ lại 2% quỹ ốm đau để sử dụng, đơn vị có thể giữ hoặc không giữ lại 2% này hoặc giữ lại số tiền bảo hiểm đúng bằng số tiền bảo hiểm trả thay lương phát sinh thực tế trong tháng.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-        Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, xuất hiện màn hình Nộp các khoản đóng góp:

NopBaoHiem

 

-Chọn Nộp là Bảo hiểm
-Xác định nộp Bảo hiểm tháng mấy tại thông tin Kỳ
-Chọn cách xác định số nộp kỳ này: là Trên toàn bộ số phát sinh, là số tiền sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau hay số tiền sau khi trừ bảo hiểm xã hội trả thay lương.

Trường hợp khi nộp bảo hiểm, đơn vị thực hiện nộp toàn bộ số Bảo hiểm phát sinh trên bảng lương (bao gồm cả bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) và không xét đết số tiền ốm đau phải trả cho cán bộ trong kỳ.  -> thực hiện chọn: Tính số nộp kỳ này trên toàn bộ số phát sinh.

Trường hợp khi nộp bảo hiểm, đơn vị thực hiện giữ lại 2% quỹ ốm đau để sử dụng tại đơn vị. -> thực hiện chọn: Tính số nộp kỳ này Sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau. Chương trình sẽ tự động tính số nộp kỳ này bằng số bảo hiểm phát sinh trên bảng lương (bao gồm cả bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) - 2%Tiền quỹ ốm đau được trừ từ tiền bảo hiểm xã hội cơ quan đóng.

Trường hợp đơn vị tự cấn trừ số tiền bảo hiểm trả thay lương cho cán bộ trước khi nộp tiền bảo hiểm -> Thực hiện chọn: Tính số nộp kỳ này: Sau khi trừ tiền bảo hiểm xã hội trả thay lương. Chương trình sẽ tự động tính số nộp kỳ này bằng số tiền phát sinh trên bảng lương (bao gồm cả bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) - Cột bảo hiểm xã hội trả thay lương trên bảng lương (số tiền này sẽ được trừ vào tiền bảo hiểm xã hội cơ quan đóng)

-Bấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản bảo hiểm tương ứng với từng tiểu mục hạch toán.
-Chọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt
-Nhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.
-Nhấn chọn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc nộp bảo hiểm. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

Xem thêm

Chuyển khoản kho bạc nộp bảo hiểm

Chi tiền gửi nộp bảo hiểm

Phiếu chi nộp bảo hiểm

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.