Phiếu chi nộp thuế TNCN

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Tiền lương > Nộp thuế TNCN >

Phiếu chi nộp thuế TNCN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Mô tả nghiệp vụ

Lập phiếu chi tiền mặt nộp thuế TNCN

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Nộp thế TNCN, chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt, nhập thông tin về Người nhận và nhấn nút <<Đồng ý>>, xuất hiện màn hình Phiếu chi:

NopTNCN1

 

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người nhận

Tên và mã người nhận lương

Địa chỉ

Địa chỉ của người nhận lương

Lý do chi

Lý do lập phiếu chi tiền

Kèm theo

Thông tin kèm theo

Ngày PC

Ngày phiếu chi tức là ngày phát sinh phiếu chi nộp bảo hiểm

Ngày HT

Ngày hạch toán tức là ngày nghiệp vụ lập phiếu chi nộp bảo hiểm được đưa vào sổ sách

Số PC

Số phiếu chi nộp bảo hiểm

1. Trang hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có liên quan đến việc hạch toán chuyển khoản kho bạc nộp bảo hiểm của đơn vị. Ngoài một vài cột thông tin dùng chung với các trang Thống kê như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền …, trang Hạch toán còn gồm các thông tin về MLNS như Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, thông tin về hình thức cấp phát, nghiệp vụ …

2. Trang thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ hạch toán chi phí tiền lương của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang Hạch toán Diễn giải, TK Nợ, TK Có …, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ.

-       Hệ thống tự động cập nhật thông tin có liên quan đến TK hạch toán, số tiền

-       Chọn Nguồn, Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát… bằng cách nhấn nút image910 ở các ô Nguồn, Chương … tương ứng.

-       Kích chuột vào biểu tương image913 để lưu giữ dữ liệu của chứng từ Phiếu chi.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.