Chứng từ nghiệp vụ khác

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Sổ cái > Chứng từ nghiệp vụ khác >

Chứng từ nghiệp vụ khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in chứng từ không liên quan đến các nghiệp vụ thu chi tiền; nhập xuất vật tư, CCDC; ghi tăng, giảm CCDC; ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, khấu hao TSCĐ;…

image1006

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Số CT

Số chứng từ

1. Hạch toán

Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ. Ngoài 04 cột thông tin dùng chung với trang Thống kê đó là Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền, trang Hạch toán gồm các thông tin về Nguồn kinh phí, Chương ngân sách, Khoản, Mục, Tiểu mục, Hình thức cấp phát kinh phí và Phân loại nghiệp vụ kế toán.

2. Thống kê

Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ. Ngoài 04 cột thông tin dùng chung với trang Hạch toán đó là Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng nợ, Đối tượng có, Hoạt động sự nghiệp, Dự án và Mã thống kê chứng từ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Kích chuột vào biểu tượng image683 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Nhập thông tin diễn giải cho chứng từ nghiệp vụ khác.

-       Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.

-       Nhập số chứng từ.

      Nhập thông tin chi tiết:

Trang Hạch toán:

-       Nhập diễn giải của dòng chứng từ.

-       TK Nợ: NSD nhập vào tài khoản Nợ, hoặc có thể chọn tài khoản Nợ bằng cách nhấn nút image289 ở cột TK Nợ, xuất hiện danh sách tài khoản, NSD chỉ cần tìm đến tài khoản cần nhập số liệu và nhấn chuột vào tài khoản đó.

-       TK Có: thao tác tương tự như chọn hoặc nhập TK Nợ.

-       Nhập số tiền của dòng chứng từ phát sinh.

-       Chọn hoặc nhập Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nguồn.

-       Chọn hoặc nhập Chương của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image289 ở cột Chương.

-       Chọn hoặc nhập Khoản, Mục, Tiểu mục tương tự như Nguồn và chương.

-       Chọn hình thức cấp phát bằng cách nhấn nút image289 ở cột Cấp phát.

-       Nghiệp vụ: NSD nhập vào Nghiệp vụ, hoặc có thể chọn Nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image289 ở cột Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin Diễn giải, TK Nợ, TK Có và Số tiền được tự động cập nhật từ trang Hạch toán.

-       Nhập hoặc chọn Đối tượng nợ và Đối tượng có bằng cách nhấn nút image289 ở lần lượt ở các cột Đối tượng nợ và cột Đối tượng có, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng nhà cung cấp .

-       Nhập hoặc chọn Hoạt động bằng cách nhấn nút image289 ở cột Hoạt động, xuất hiện danh sách các Hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút image289 ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn Mã thống kê bằng cách nhấn nút image289 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách Mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

Trên hộp hội thoại Chứng từ nghiệp vụ khác, NSD cũng có thể thêm mới một chứng từ Kết chuyển số dư cuối năm, Quyết toán số dư đầu năm, Kết chuyển lãi lỗ bằng cách: nhấn chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng Thêm trên thanh công cụ, rồi chọn loại chứng từ cần thêm trong danh sách sổ xuống.

8 Sửa Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Chứng từ nghiệp vụ khác

-       Kích chuột vào biểu tượng image685 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       MISA Mimosa.NET 2014 cung cấp một số tiện ích cho NSD như thêm nhanh các danh mục, sao chép chứng từ,… ngay tại màn hình chi tiết của Chứng từ nghiệp vụ khác.

-       Để sử dụng các tiện ích này, NSD kích chuột vào biểu tượng image689 trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

Xem thêm

Sao chép chứng từ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.