Thuế thu nhập doanh nghiệp

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Bán hàng >

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cuối kỳ đơn vị tôi phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tôi phải làm thế nào ?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oCuối năm, dựa trên doanh thu, chi phí của đơn vị trong năm đơn vị xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và thực hiện nộp thuế

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oXác định thuế phải nộp

Nợ TK 421

Có TK 3334

oNộp thuế:

Nợ TK 3334

Có Tk 111,112

Hướng dẫn nghiệp vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 Xem phim hướng dẫn

 

 

         Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

o Thực hiện kết chuyển chênh lệch thu chi chi tiết xem tại đây

o Thực hiện nộp thuế: Anh/chị vào nghiệp vụ khác, thêm mới chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán nghiệp vụ xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

o Khi nộp thuế, căn cứ hình thức nộp bằng tiền mặt hoặc tiền gửi, anh chị vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi tương ứng để lập Phiếu chi hoặc Chi tiền gửi.