Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Sổ cái >

Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

      Các thông tin liên quan: Hiển thị thông tin chi tiết của bảng tổng hợp được chọn ở màn hình danh sách.

image1010

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại. Để thêm mới Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1011 trên thanh công cụ.

-       Xem: Cho phép xem Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại được chọn trước đó. Để xem bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, chọn bảng tổng hợp chứng từ cùng loại cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image828 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại được chọn trước đó. Để xóa bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, chọn Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách.

-       In: Cho phép in danh sách bảng tổng hợp. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.