Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Sổ cái > Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại >

Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Lập và in bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

image1012

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Loại chứng từ

Loại chứng từ cần tổng hợp

Diễn giải

Thông tin giải thích về loại chứng từ cần tổng hợp

Ngày

Ngày lập bảng tổng hợp chứng từ

Số

Số của bảng tổng hợp chứng từ

Chọn chứng từ

Nhấn nút này để chọn các chứng từ đã ghi sổ vào bảng tổng hợp

Loại bỏ chứng từ

Nhấn nút này để loại bỏ chứng từ được chọn ra khỏi bảng tổng hợp

Xem chi tiết

Xem chi tiết của chứng từ được chọn

Ngày CT

Ngày chứng từ

Ngày HT

Ngày hạch toán của chứng từ

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ

TK Nợ

TK ghi Nợ của nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ

TK Có

TK ghi Có của nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ

Số tiền

Số tiền của chứng từ

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

-       Kích chuột vào biểu tượng image698 trên thanh công cụ để nhập bảng tổng hợp mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Hệ thống tự động cập nhật Ngày (ngày chứng từ) là ngày khai báo chứng từ vào phần mềm. Tuy nhiên NSD có thể thay đổi ngày chứng từ bằng cách nhấn nút image1013 ở ô Ngày, rồi chọn ngày mong muốn.

-       Hệ thống tự động cập Số chứng từ.

-       Nhập Diễn giải (nếu có).

-       Nhấn nút <<Chọn chứng từ>> để chọn chứng từ ghi sổ vào bảng tổng hợp.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

8 Sửa Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

-       Kích chuột vào biểu tượng image686 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image684 để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

-       Kích chuột vào biểu tượng image687 để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image688 trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.