Thiết lập tỷ lệ phân bổ chi phí quản lý theo hoạt động dự án

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ >

Thiết lập tỷ lệ phân bổ chi phí quản lý theo hoạt động dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

-Đối với ban quản lý dự án ở trung ương có một số khoản chi phí quản lý phát sinh chung cho nhiều hoạt động. Tất cả các khoản chi phí quản lý này sẽ được phân bổ về các hoạt động theo một tỷ lệ nhất định.

-Chức năng này cho phép NSD khai báo tỷ lệ phân bổ cho các hoạt động

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Thiết lập tỷ lệ phân bổ chi phí quản lý theo hoạt động dự án, xuất hiện màn hình sau:

CDC01

-       NSD nhập tỷ lệ phân bổ chi phí cho từng hoạt động dự án. Lưu ý: Tổng tỷ lệ phân bổ phải là 100%

-       Nhấn Cất để lưu dữ liệu

 


Copyright © 2014 MISA JSC. All rights reserved.