Nhập số dư ban đầu cho chương trình, khoản chi

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Nhập số dư ban đầu cho chương trình, khoản chi >

Nhập số dư ban đầu cho chương trình, khoản chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép nhập số dư cho từng khoản chi của từng hoạt động của một dự án.

Thao tác

-       Tại màn hình danh sách Nhập số dư ban đầu cho chương trình, khoản chi, chọn hoạt động cần nhập số dư ban đầu.

image1035

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã hoạt động

Mã số của hoạt động của dự án có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư

Tên hoạt động

Tên của hoạt động dự án có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư

Mã khoản chi

Mã số khoản chi cho hoạt động của dự án có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư

Tên khoản chi

Tên khoản chi cho hoạt động của dự án có liên quan đến nghiệp vụ nhập số dư

Ngày

Ngày phát sinh nghiệp vụ nhập số dư ban đầu

Số tiền

Số tiền tương ứng với từng khoản chi của từng hoạt động dự án

Thêm dòng mới

Nhấn nút này để thêm một dòng chứng từ nhập số dư mới

Xóa dòng

Nhấn nút này để xóa một dòng chứng từ nhập số dư mới

Cất

Lưu giữ thông tin vừa nhập

Hủy bỏ

Hủy bỏ thông tin vừa nhập

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Chọn mã khoản chi bằng cách nhấn chuột vào nút mũi tên image1036 và chọn mã tương ứng trong danh sách sổ xuống. Hệ thống sẽ tự động cập nhật mục Tên khoản chi tương ứng với mã khoản chi đã chọn.

-       Nhập số tiền tương ứng với từng khoản chi trong cột Số tiền.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu thông tin vừa nhập liệu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.