Phân bổ chi phí quản lý theo hoạt động dự án

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Một số chức năng dùng chung >

Phân bổ chi phí quản lý theo hoạt động dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

-Đối với ban quản lý dự án ở trung ương có một số khoản chi phí quản lý phát sinh chung cho nhiều hoạt động. Tất cả các khoản chi phí quản lý này sẽ được phân bổ về các hoạt động theo một tỷ lệ nhất định.

-Chức năng này cho phép NSD thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ đã khai báo sẵn. Chương trình hỗ trợ chức năng trên các giao diện: Phiếu chi, Chi tiền gửi, Chứng từ nghiệp vụ khác

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-  Trên giao diện Phiếu chi (hoặc chi tiền gửi hoặc chứng từ nghiệp vụ khác) NSD vào Tiện ích\Phân bổ chi phí quản lý theo hoạt động dự án, chương trình hiển thị form Phân bổ chi phí quản lý theo hoạt động dự án.

- Trên giao diện Phân bổ chi phí quản lý theo hoạt động dự án NSD nhập số tiền phát sinh, chọn khoản chi dự án, hoạt động EA, khoản chi EA và nhấn nút <<Thực hiện phân bổ>>

CDC02

 

-    Nhấn <<Cất>> chương trình tự động lấy lên các dòng nhập liệu trên chứng từ

CDC03

-       Khi sinh các dòng chứng từ, tùy vào giao diện nhập liệu là gì chương trình đã tự động sinh tài khoản có tương ứng, NSD khai báo thông tin tài khoản nợ và sử dụng chức năng sao chép tài khoản (chuột phải chọn Sao chép tài khoản Nợ) để nhập liệu nhanh trong trường hợp tài khoản nợ giống nhau

-Trong trường hợp hoạt động EA của các dòng chứng từ khác nhau thì NSD chọn lại giá trị hoạt động EA và thực hiện cất chứng từ.

 


Copyright © 2014 MISA JSC. All rights reserved.