Tìm nhanh Loại quỹ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Tìm nhanh Loại quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép tìm nhanh loại quỹ đã được khai báo trong Danh mục\Loại quỹ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nhấn chuột vào nút image293 bên phải các ô nhập liệu về loại quỹ, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng ống nhòm image294, xuất hiện hộp hội thoại:

image323

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại quỹ

Mã của loại quỹ

Tên loại quỹ

Tên của loại quỹ

Đồng ý

Thực hiện thao tác chọn loại quỹ

Huỷ bỏ

Đóng hộp hội thoại, không thực hiện thao tác chọn loại quỹ

Trợ giúp

Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại

-       Nhập thông tin tìm kiếm loại quỹ vào dòng Tìm kiếm của cột tương ứng, ví dụ: tìm loại quỹ có tên chứa từ “ngân sách”, kết quả sẽ hiển thị như hình sau:

image324

-       Trong danh sách kết quả tìm kiếm, kích chọn loại quỹ cần lấy.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lấy loại quỹ đó.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.