Các tiện ích trong phần mềm

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Các tiện ích trong phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nạp chứng từ

Lọc dữ liệu

Truy vấn ngược

Xem số dư tài khoản

Định khoản tự động

Sao chép chứng từ

Tìm kiếm danh mục

Tìm kiếm chứng từ

Tìm nhanh Loại

Tìm nhanh Khoản

Tìm nhanh Mục

Tìm nhanh Tiểu mục

Tìm nhanh Phòng/Ban

Tìm nhanh Tài khoản

Tìm nhanh Dự án

Tìm nhanh Nhiệm vụ

Tìm nhanh Hoạt động dự án

Tìm nhanh Khoản chi dự án

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.