Sao chép chứng từ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Các tiện ích trong phần mềm >

Sao chép chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng này cho phép sao chép chứng từ trên một số giao diện trong chuơng trình. Cụ thể cho phép lấy lên một số thông tin trên chứng từ được sao chép lên chứng từ hiện thời.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Nghiệp vụ đáp ứng này cho phép thực hiện trên các chứng từ:  Phiếu chi, Chi tiền gửi

-       Thực hiện thêm mới Phiếu chi hoặc Chi tiền gửi. Ví dụ: Phiếu Chi

-       Trên giao diện Phiếu chi vào Tiện ích/Sao chép chứng từ, chương trình xuất hiện hộp thoại Sao chép chứng từ

image351

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ kế toán

Cho phép NSD chọn kỳ kế toán để lọc chứng từ đuợc sao chép

Loại chứng từ

Chọn loại chứng từ đuợc sao chép

Lấy dữ liệu

Cho phép lấy dữ liệu với điều kiện đã chọn

Đồng ý

Đồng ý sao chép chứng từ

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác sao chép chứng từ

-       NSD chọn kỳ kế tóan để lọc các chứng từ cần đuợc sao chép sang chứng từ hiện thời.

-       Chọn Loại chứng từ cần đuợc sao chép

-       Nhấn nút <<Lấy dữ liệu>> để lấy dữ liệu là các chứng từ đựơc sao chép thỏa mãn điều kiện Loại chứng từ và kỳ kế toán.

-       Tích chọn các chứng từ cần được sao chép sang chứng từ hiện thời

-       Nhấn <<Đồng ý>> để chấp nhận sao chép chứng từ đã chọn lên chứng từ hiện thời

image352

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.