MISA Mimosa.NET 2014 Exporter

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

MISA Mimosa.NET 2014 Exporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

MISA Mimosa.NET 2014 Exporter là công cụ cho phép xuất khẩu dữ liệu kế toán bao gồm các danh mục và số dư ban đầu ra file .xml từ nhiều nguồn khác nhau như MISA Mimosa 2006, DAS,DT soft, IMAS… để nhập khẩu vào phần mềm MISA Mimosa.NET 2014.

Khởi động MISA Mimosa.NET 2014 Exporter

Xuất khẩu dữ liệu kế toán bằng MISA Mimosa.NET 2014 Exporter

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.