Xuất khẩu dữ liệu kế toán bằng MISA Mimosa.NET 2014 Exporter

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > MISA Mimosa.NET 2014 Exporter >

Xuất khẩu dữ liệu kế toán bằng MISA Mimosa.NET 2014 Exporter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Sau khi khởi động MISA Mimosa.NET 2014 Exporter, xuất hiện hộp hội thoại giới thiệu:

image1170

-       Nhấn nút <<Tiếp tục>> để bắt đầu bước 1.

-       Nhấn nút <<Hủy bỏ>> để hủy bỏ việc xuất khẩu dữ liệu ra .xml.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.