Bước 1: Chọn nguồn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > MISA Mimosa.NET 2014 Exporter > Xuất khẩu dữ liệu kế toán bằng MISA Mimosa.NET 2014 Exporter >

Bước 1: Chọn nguồn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

MISA Mimosa.NET 2014

 

Hộp hội thoại sau sẽ xuất hiện cho phép người sử dụng chọn nguồn dữ liệu kế toán để xuất khẩu.

image1171

-       Tại phần Xuất khẩu từ, người sử dụng chọn nguồn dữ liệu: MISA Mimosa 2006, Dymamic Accounting System, DT soft, IMAS (phiên bản 7.2.8), IMAS (phiên bản 8.0), ….

hmtoggle_plus1Chọn nguồn là Mimosa 2006, Dymamic Accounting System, DT soft, IMAS (phiên bản 7.2.8)

-  Nhấn nút image239 để chọn đường dẫn lưu thư mục cần xuất ra.

-  Nhấn nút <<Tiếp tục >> để sang bước 2.

hmtoggle_plus1Chọn nguồn là IMAS (phiên bản 8.0)

Export_01

 

- Chọn máy chủ: Là tên máy chứa dữ liệu IMAS. Nếu máy chủ là máy hiện tại thì mặc định là Localhost

- Chọn Cổng: Là Cổng kết nối khi cài máy chủ IMAS

- Chọn dữ liệu kế toán

- Chọn Năm cần xuất khẩu

- Nhấn nút <<Tiếp tục >> để sang bước 2.

Chú ý: Để thực hiện được chức năng xuất khẩu dữ liêu IMAS (phiên bản 8.0) thì phải có ít nhất một máy đang sử dụng IMAS

-   Nhấn nút << Về trước >> để quay lại màn hình giới thiệu.

-       Nhấn nút <<Hủy bỏ>> để hủy bỏ việc xuất khẩu dữ liệu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.