Bước 4: Thực hiện việc xuất khẩu

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > MISA Mimosa.NET 2014 Exporter > Xuất khẩu dữ liệu kế toán bằng MISA Mimosa.NET 2014 Exporter >

Bước 4: Thực hiện việc xuất khẩu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

image1174

-       Sau khi thực hiện xuất khẩu dữ liệu kế toán, chương trình sẽ hiển thị kết quả của việc thực hiện kết quả của việc xuất khẩu dữ liệu kế toán như màn hình bên dưới:

image1175

-       Nhấn nút “Đóng” để kết thúc việc xuất khẩu dữ liệu kế toán.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.