Chọn giấy rút dự toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Một số chức năng dùng chung >

Chọn giấy rút dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép chọn giấy rút dự toán để lập chứng từ liên quan đến nghiệp vụ kho bạc.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Khi NSD thêm mới chứng từ liên quan đến nghiệp vụ kho bạc, hộp hội thoại sau sẽ hiện ra:

image1037

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Số giấy rút

Số chứng từ rút dự toán

Ngày giấy rút

Ngày phát sinh chứng từ rút dự toán

Ngày hạch toán

Ngày mà thông tin trong chứng từ rút dự toán được lên sổ sách, báo cáo

Diễn giải

Nội dung chính của chứng từ rút dự toán

Số tiền

Số tiền của chứng từ rút dự toán

Nghiệp vụ

Nghiệp vụ rút dự toán

Chọn

Đồng ý chọn giấy rút dự toán

Hủy bỏ

Không chọn giấy rút dự toán

-       Chọn giấy rút dự toán sẽ lập chứng từ.

-       Nhấn nút <<Chọn>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.