Báo cáo nhanh

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích >

Báo cáo nhanh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD xem báo cáo nhanh hàng ngày. Thông qua báo cáo nhanh, NSD có thể nắm được tình hình hoạt động của đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tiện ích\Báo cáo nhanh, hoặc kích chuột vào biểu tượng image1113 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình gồm 05 trang: Sổ cái, Sổ vật tư hàng hóa công cụ dụng cụ và Sổ tài sản cố định, Công nợ và Tồn kho.

image1114

Thông tin chi tiết trên màn hình

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo để xem báo cáo nhanh. NSD có thể chọn các kỳ báo cáo sẵn có trong danh sách như báo cáo theo Tuần, Tháng, Quý, Năm,… hoặc tự chọn kỳ báo cáo bằng cách nhập ngày tháng năm vào ô Từ – Đến.

Lấy dữ liệu

Lấy dữ liệu báo cáo nhanh lên màn hình

1. Sổ cái

Liệt kê danh sách các chứng từ theo từng tài khoản hạch toán

2. Sổ vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ

Liệt kê danh sách các chứng từ theo các TK 152, 153, 155

3. Sổ tài sản cố định

Liệt kê danh sách các chứng từ theo TK 211

4. Công nợ

Liệt kê danh sách các khoản phải thu, các khoản phải trả ứng với từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp cụ thể

5. Tồn kho

Hiển thị các thông tin chi tiết về số lượng, giá trị nhập, xuất, tồn cho từng loại vật tư

-       Tùy theo nhu cầu muốn xem danh sách chứng từ theo tiêu chí nào, NSD chọn trang đó. Ví dụ: Để xem danh sách chứng từ vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, NSD chọn trang Sổ vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ.

-       Chọn kỳ báo cáo cần xem.

-       Nhấn nút <<Lấy dữ liệu>>, trên màn hình sẽ xuất hiện danh sách các chứng từ theo các tiêu thức mà NSD đã lựa chọn. Tại đây để dễ dàng theo dõi và phân tích báo cáo, NSD có thể thực hiện một số chức năng sau:

-       Sửa mẫu báo cáo: NSD có thể thay đổi kích thước của các cột, thay đổi vị trí của các cột hoặc nhóm báo cáo theo một cột nào đó. Ví dụ: Để nhóm báo cáo theo loại chứng từ, NSD nhấn giữ tiêu đề cột “Loại chứng từ” rồi kéo vào dòng chữ “Kéo một tiêu đề cột vào đây để nhóm theo cột đó”.

-       Ẩn/Hiện cột: Trên màn hình báo cáo nhanh có rất nhiều cột thông tin khác nhau, nếu muốn ẩn đi cột nào NSD kích chuột vào biểu tượng image1115 trên thanh công cụ, bỏ tích tại ô vuông ngay trước tiêu đề của cột đó rồi nhấn nút <<Đồng ý>>. Tương tự như trên, NSD tích chọn ô vuông ngay trước tiêu đề của cột nếu muốn hiển thị lại cột đó.

-       Lưu mẫu báo cáo: Sau khi sửa mẫu hoặc chọn ẩn/hiện cột báo cáo, để lưu lại mẫu này NSD kích chuột vào biểu tượng image1116 trên thanh công cụ, đặt tên mẫu rồi nhấn nút <<Cất mẫu>>.

-       Lấy lại mẫu mặc định: Sau khi sửa mẫu hoặc chọn ẩn/hiện cột báo cáo, nếu muốn quay lại mẫu mặc định của hệ thống, NSD kích chuột phải chọn “Lấy lại mẫu mặc định”.

-       Xem chứng từ: Để xem chi tiết của chứng từ nào, NSD kích chọn chứng từ đó rồi kích chuột vào biểu tượng image1117 trên thanh công cụ.

-       Cập nhật dữ liệu mới nhất: Để cập nhật dữ liệu mới nhất vào danh sách chứng từ (ví dụ: trong khi xem chứng từ NSD có chỉnh sửa nội dung của chứng từ đó và cần cập nhật vào danh sách chứng từ), NSD kích chuột vào biểu tượng image1118 trên thanh công cụ.

-       In danh sách chứng từ: Để in danh sách chứng từ trong báo cáo, NSD kích chuột vào biểu tượng image1119 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.