Đánh giá lại

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài sản cố định >

Đánh giá lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Đánh giá lại cho phép NSD nhập số liệu khi có các nghiệp vụ đánh giá lại TSCĐ phát sinh trong năm hạch toán.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn tài sản cố định muốn đánh giá lại.

-       Kích chuột phải chọn “Đánh giá lại”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.