Tài sản cố định

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD quản lý tất cả các tài sản cố định của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Tài sản cố định, xuất hiện màn hình Tài sản cố định gồm 03 phần:

      Cây Loại tài sản cố định: Hiển thị tất cả các Loại tài sản cố định theo hình cây. Thao tác kích chọn một Loại tài sản cố định trên cây phân loại này cũng tương tự như thao tác lọc tài sản cố định theo cột Loại TSCĐ ở Màn hình danh sách. NSD có thể thêm mới, sửa đổi các loại tài sản cố định cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

      Màn hình danh sách: Danh sách tài sản cố định với các thông tin như Mã tài sản, Tên tài sản, Loại TSCĐ, Phòng/Ban, Số lượng và Nguyên giá.

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang hiển thị thông tin về tài sản cố định được chọn ở màn hình danh sách, bao gồm: Thông tin chung, Chứng từ. Trang Thông tin chung hiển thị những thông tin cơ bản về tài sản cố định như Tên tài sản, Nguyên giá, Giá trị hao mòn,... Trang Chứng từ cho phép NSD thêm phiếu ghi tăng, phiếu ghi giảm, phiếu đánh giá lại điều chỉnh hoặc xem các chứng từ liên quan đến tài sản cố định.

image630

Tại màn hình danh sách Tài sản cố định, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới Tài sản cố định 02130002

Nhân bản Tài sản cố định

Sửa Tài sản cố định

Xóa Tài sản cố định

Nạp

Mua và ghi tăng Tài sản cố định

Ghi tăng

Ghi giảm

Đánh giá lại

In Tài sản cố định

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.