Nạp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại vật tư, hàng hóa >

Nạp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nạp cho phép làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên cây Loại vật tư, hàng hóa.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên cây Loại vật tư, hàng hóa, kích chuột phải chọn “Nạp”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.