Xóa Loại vật tư, hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại vật tư, hàng hóa >

Xóa Loại vật tư, hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa Loại vật tư, hàng hóa khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Trên cây Loại vật tư, hàng hóa, kích chọn loại cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Nếu một Loại vật tư, hàng hóa có ít nhất một Loại vật tư, hàng hóa con thuộc nó, cần phải xóa Loại vật tư, hàng hóa con trước khi xóa Loại vật tư, hàng hóa tổng hợp.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.