Nhân bản loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tài khoản tiền gửi kho bạc >

Nhân bản loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một loại tài khoản tiền gửi kho bạc có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với loại tài khoản tiền gửi kho bạc khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn loại tài khoản tiền gửi kho bạc cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới loại tài khoản tiền gửi kho bạc với tất cả thông tin của loại tài khoản tiền gửi kho bạc gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho loại tài khoản tiền gửi kho bạc mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu loại tài khoản tiền gửi kho bạc mới.

Xem thêm

Thêm mới loại tài khoản tiền gửi kho bạc

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.