Loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép khai báo Loại tài khoản tiền gửi kho bạc để lấy thông tin về các Loại tài khoản này lên các báo cáo sổ sách

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Loại tài khoản tiền gửi kho bạc, xuất hiện màn hình Loại tài khoản tiền gửi kho bạc, kho bạc gồm 04 cột:

      Mã loại tài khoản: Mã loại tải khoản tiền gửi kho bạc      

      Tên loại tài khoản: Tên của loại tài khoản tiền gửi kho bạc

      Diễn giải: Thông tin chi tiết về loại tài khoản tiền gửi kho bạc

      Ngừng theo dõi: Cho biết loại tài khoản tiền gửi kho bạc được sử dụng hay đã bị ngừng theo dõi.

image656

 

Tại màn hình danh sách Tài khoản ngân hàng, kho bạc, NSD có thể thực hiện các chức năng:

Thêm mới loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Nhân bản loại tài khoản tiền gủi kho bạc

Sửa loại tài khoản tiền gửi kho bạc

xóa loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Nạp

In loại tài khoản tiền gửi kho bạc

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.