Hoàn thành

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý công việc >

Hoàn thành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép đánh dấu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn nhiệm vụ cần đánh dấu hoàn thành.

-       Kích chuột phải chọn “Hoàn thành”.

Sau khi nhiệm vụ được đánh dấu hoàn thành, nhiệm vụ đó sẽ được gạch ngang để phân biệt với các nhiệm vụ khác.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.