MISA Remote Support

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Trợ giúp >

MISA Remote Support

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ xa của MISA - MISA Remote Support.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Trợ giúp\MISA Remote Support.


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.