Nhập mua chưa thanh toán

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, hàng hóa >

Nhập mua chưa thanh toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD lập và quản lý các Hoá đơn mua hàng. Tạo thuận lợi cho NSD trong quá trình hạch toán, quản lý chứng từ và lập sổ sách, báo cáo tài chính.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Nghiệp vụ\Vật tư hàng hóa\Nhập kho xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ với một số thông tin chính như Ngày hạch toán, Số chứng từ, Ngày chứng từ, Diễn giải, Số tiền và Loại chứng từ

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang hiển thị thông tin của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image807

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa. Để thêm mới chứng từ Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa, kích chuột phải chọn “Thêm” chọn Nhập mua chưa thanh toán, hoặc kích chuột vào biểu tượng image805 chọn Nhập mua chưa thanh toán trên thanh công cụ.

-       Nhân bản: Cho phép thêm mới nhanh một Hóa đơn mua hàng có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với Hóa đơn mua hàng được chọn trước đó. Để nhân bản Hóa đơn mua hàng, chọn Hóa đơn mua hàng cần nhân bản sau đó kích chuột phải chọn “Nhân bản”.

-       Xem: Cho phép xem Hóa đơn mua hàng được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image677 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa Hóa đơn mua hàng được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image678 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image277 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image277 trên thanh công cụ (Tham khảo thêm thông tin tại phần Nạp chứng từ).

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để ghi sổ chứng từ, chọn chứng từ cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image679 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để bỏ ghi chứng từ, chọn chứng từ cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image680 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách chứng từ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.